fbpx

Política de qualitat, seguretat i salut al lloc de treball

La Direcció de LlaberIa Plastics, S.L. considera que la seguretat i salut en el treball, garantir la qualitat dels seus serveis i productes i la cura del medi ambient han d’estar integrats en la gestió i en els objectius estratègics de la companyia. Per això la seva Política de qualitat es basa en els següents principis i compromisos:

  1. Satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients, complint en tot moment amb els requisits legals i reglamentaris, així com els propis, aplicables a l’activitat de fabricació, subministrament i instal·lació de canonades i accessoris, comercialització de tota mena d’equips hidràulics, de tractaments d’aigües i lloguer de màquines de soldar plàstic.
  2. Mantenir un alt nivell de Seguretat i Salut en el Treball (SST), així com la Qualitat dels seus serveis i productes, basant-se en el principi de millora contínua de tots els nostres processos buscant una major capacitat de resposta a les demandes, perseguint amb això la competitivitat en els mercats.
  3. Potenciar la implicació de tots els integrants de l’empresa i que siguin part activa d’aquesta Política, a través de la planificació d’accions enfocades a la formació, motivació, comunicació i participació en el sistema de gestió integrat, amb la finalitat de millorar i mantenir el nivell competencial del personal a tots els nivells de l’empresa.
  4. Garantir el compliment del Sistema de Gestió de la Qualitat i Seguretat i Salut d’acord amb la Norma ISO 9001 i OHSAS 18001 per part del personal en el desenvolupament de les seves funcions, per això la Direcció proporcionarà els recursos tècnics, materials i humans que siguin necessaris.
  5. Establir un sistema de Gestió basat en la identificació dels perills, avaluació dels riscos i control d’aquests, prevenint les No Conformitats i potenciant les tècniques de millora contínua dels procediments utilitzats i els serveis oferts.

Montbrió del Camp a 01 de Febrer de 2018

Aquesta Política es troba a la disposició del públic, sent revisada periòdicament per la seva adequació i modificant-se en cas necessari, comunicant-se als treballadors i a les parts interessades.