fbpx

Certificats de qualitat

En Llaberia Group ens mantenim al dia i disposem de tots els certificats pertinents per a garantir la màxima qualitat en els nostres productes i serveis.

Certificat de qualitat: ISO 9001

Llaberia manté el Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb els requisits de la Norma ISO 9001. Aquests requisits consisteixen en:

 • Complir amb els requisits dels clients i els propis.
 • Satisfer als clients.
 • Garantir la qualitat dels seus serveis i productes, sent el més competitius possible en el mercat.
 • Donar un servei àgil, atenent per això una capacitat de resposta ràpida a les demandes dels clients de serveis i subministraments.
 • Prevenció de no conformitats i potenciació de tècniques de millora contínua per als seus serveis i productes.
 • Potenciar un ambient laboral adequant per als seus empleats com la qualitat de les seves instal·lacions i maquinària.
 • Imatge que presta l’empresa tant en la capacitat dels seus empleats com la qualitat de les seves instal·lacions i maquinària.
 • La Millora contínua dels procediments utilitzats i els serveis oferts, adaptant-nos en tot moment a les necessitats de la demanda i a les exigències del mercat.
 • La política que s’estableix es pren com a base per a la revisió dels objectius.

Certificat de Prevenció de Cingles Laborals: ISO 45001

Llaberia manté el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb els requisits de la Norma ISO 45001, destinats a permetre que Llaberia controli els seus riscos per a la SST i millori el seu acompliment de la SST. Aquests requisits consisteixen en:

 • Mantenir un alt nivell de seguretat i salut en el treball.
 • Fer del nostre compromís amb els treballadors, com a principal capital de la nostra activitat i de la implicació d’aquests amb la prevenció, una senya d’identitat enfront d’empreses i altres agents socials.
 • Aconseguir que totes les persones de l’empresa prenguin part activa en aquesta política i siguin conscients de les seves obligacions individuals en matèria de SST.
 • Acostar l’enfocament a la Salut Laboral de l’empresa als nostres clients.
 • Compromís amb la naturalesa i magnitud dels riscos: LLABERIA basa el seu Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball en la identificació dels perills, avaluació dels riscos i control dels riscos que l’afecten. 
 • LLABERIA compta amb la participació i col·laboració de tots els components de l’organització, treballadors i òrgans de representació per a millorar dia a dia el nivell de prevenció de riscos laborals de tots els treballadors de l’empresa.
 • Disposar els mitjans humans i materials adequats per a cuidar la seguretat i salut dels empleats de LLABERIA i altres parts interessades.

Certificat de Servei de Prevenció Propi

Certificat d’empresa auditada. Inpremed, Enginyeria i Prevenció del Mediterrani, S.L, certifica que el Sistema de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa Llaberia Plastics ha estat avaluat i sotmès a Auditoria Reglamentària (art. 30 del RD 39/97 Reglament dels Serveis de Prevenció), la qual ha superat de forma favorable en complir, a criteri tècnic de Inpremed, S.L., els requisits legals establerts en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i reglaments que la desenvolupen.

Certificat de producte FITAC

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER: Certificació de producte A+ sistemes de canalització en materials plàstics per a la conducció d’aigua i sanejament amb pressió. Llaberia ha obtingut el certificat de producte per APPLUS en els productes injectats PE (PRODUCTES FITAC)conforme la norma EN12201-3.2011+A1 sistemes de canalització en materials plàstics per a conducció d’aigua i sanejament amb pressió. Polietilè (PE) accessoris.

Attestation de Conformite Sanitaire

Eurofins(Expertises Environnementales) certifica que tots els materials usats en la fabricació dels nostres productes són aptes per al seu ús en aplicacions d’aigua potable a França.

Instal·ladors professionals

Carnet d’Especialista en Instal·lació de Sistemes de Canonades Plàstiques: Entre els recursos humans de LLABERIA s’integra un equip de Tècnics Especialistes en Instal·lació de canonades plàstiques: un conjunt de professionals amb formació acreditada per APPLUS i en col·laboració amb ASETUB i AGBAR. El certificat abasta tot l’àmbit del maneig i la instal·lació de canonades plàstiques en xarxes de proveïment, reg i sanejament.

Certificat AEQT

La COMISSIÓ DE SEGUIMENT AEQT/*AEST del projecte de qualificació d’empreses de manteniment habitual ha certificat que l’empresa LLABERIA PLASTICS SL ha superat l’auditoria de Qualificació amb l’aconsegueixi instal·lació i manteniment de canonades i accessoris de plàstic per a xarxes de proveïment, contra incendis, reg i sanejament.

Diploma d’empresa associada en AEST

L’empresa LLABERIA PLÀSTICS, S.L. forma part com a Empresa Associada de ple dret en l’Associació d’empreses de serveis de Tarragona (AEST).

Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI)

La Generalitat de Catalunya certifica que l’empresa LLABERIA PLASTICS, S.L. està inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat industrial amb el núm. RASIC-005003339 en les activitats d’empresa instal·ladora en manteniment de sistemes de protecció contra incendis i d’empresa instal·ladora d’equips a pressió.

Cartell publicitari jove

Cartell publicitari joves

Subvenció plaques solars

Tolerància zero